przejdź do treści
UE
dnia 02.01.2017 roku

Zmiany w rozliczeniach PIT za 2016 rok PITy 2017

Z początkiem roku 2017 każdy podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia urzędowi skarbowemu swojej deklaracji PIT 2016. Co nowego czeka na podatnika w roku 2017?

 

Szereg zmian w przepisach podatkowych wpływa na zasady deklarowania zarobków za rok 2016. Dotyczą one zarówno wąskich grup podatników (np. prowadzących działy specjalne produkcji rolnej czy też rozliczających przychody ze sprzedaży własnych przetworów rolnych), jak również ogółu osób składających roczne rozliczenia podatkowe.

PIT/DS - nowa informacja składana łącznie z PIT-36 lub PIT-36L

Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg, samodzielnie obliczają i odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy według zasad, jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W 2016 r. nie są oni już zobowiązani do składania deklaracji PIT-6 - deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych oraz deklaracji o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym. W takim przypadku informację o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, należy przekazywać obecnie w PIT/DS – czyli informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Informację tę dołączyć należy do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT-36L. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/DS. W przypadku gdy poszczególne części informacji są niewystarczające do podania wszystkich danych dotyczących działów specjalnych produkcji rolnej, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) .

Przetwory rolne własnej produkcji zaliczenie do źródła przychodów i deklaracja PIT-36

Przy spełnieniu szeregu warunków związanych z formą sprzedaży oraz odpowiednim ewidencjonowaniem, za przychody z innych źródeł (a nie z działalności gospodarczej), uważa się od 2016 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W efekcie przychody te należy samodzielnie wykazać w deklaracji PIT-36 w wierszu „inne źródła” oraz samodzielnie ustalić wartość podatku.

 

Zarządzający spółkami Skarbu Państwa z 70% podatkiem od odpraw i odszkodowań

Ryczałtowy, wysoki podatek pobierany będzie: 

·      z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania;

·      z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej z w.w. spółką, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania. ", 

Podatku tego ani wynagrodzeń z ww. tytułów nie będzie trzeba wykazywać w rocznej deklaracji podatkowej – podatek pobierany będzie ryczałtowo przez wypłacającą spółkę, przy czym pobierać go należy bez pomniejszania o koszty uzyskania.

Przychody ze źródeł nieujawnionych – podatek według stawki 75%

Składający deklaracje podatkowe powinni pamiętać, że od 2016 r. działać zaczęły nowe zasady dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Określane są one w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Podatnicy, którzy zaniżają kwoty wykazywane w rocznym PIT muszą być świadomi, że w razie kontroli ich wydatków będą musieli sami udowodnić źródła przychodów, z których finansowali wydatek, a w razie braku takich źródeł zobowiązani zostaną do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% podstawy opodatkowania.

Kredytobiorcy bez obowiązku opodatkowania pomocy ze strony państwa

Pomoc dla kredytobiorców, którzy znajda się w trudnej sytuacji majątkowej uzyskana z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwolniona jest z co do zasady z podatku PIT. Przychód trafia do deklaracji podatkowej w związku z kwotami należności umorzonymi na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. poz. 1925). Kwot umorzeń nie trzeba ujmować w PIT jako przychód z innych źródeł. Pozostają one bez wpływu na zobowiązania podatkowe – są wolne od podatku.

Brak korekt kosztów oraz łatwiejsze zasady ustalania korekt – mniej zmian w złożonych do tej pory deklaracjach rocznych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. usunięto przepisy zmuszające do korekt kosztów w przypadku nierzetelnych płatności. W efekcie tej zmiany, rzadziej niż do tej pory dochodzić będzie do zmian w treści złożonej już deklaracji rocznej – w związku z transakcjami opłacanymi po upływie przewidzianego terminu.

Zmianie uległy również zasady ujmowania w księgowości przedsiębiorców zmian na wcześniej zaksięgowanych dokumentach. Korekta spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką rozliczana będzie poprzez zmniejszenie/zwiększenie danej pozycji księgowej w okresie rozliczeniowym, w którym został wystawiony dokument korygujący (czyli na bieżąco). Pozostałe błędy księgowe korygować będzie trzeba wstecz (w okresie księgowania dokumentu korygowanego). Ustalenie przejrzystych zasad również wpłynie niewątpliwie na zmniejszenie się ilości korekt deklaracji rocznych PIT.

Dodatki do emerytur i rent nie znajdą się w rocznym PIT

Osoby, które otrzymały jednorazowy dodatek do emerytury lub renty nie muszą go opodatkować i wykazywać w rocznej deklaracji PIT. Również w PIT-40 lub PIT-11/A dodatek ten nie powinien zostać przez ZUS rozliczony. Zwolnione z podatku pozostają bowiem kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (Dz.U. poz. 188).

500+ wolne od podatku PIT

W deklaracji PIT-36, PIT-37 lub innych deklaracjach rocznych nie trzeba wyszczególniać kwot otrzymywanych w ramach programu rodzina 500+. Zwolnione z opodatkowania pozostają w 2016 r. m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zasiłek macierzyński z KRUS oraz podwyższenia niektórych uposażeń bez obowiązku deklarowania w PIT

Do 2016 r. w myśl art. 21 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego były wyłącznie zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spółdzielni.

Powodowało to, że zasiłki macierzyńskie wypłacane rolnikom podlegały opodatkowaniu i jako przychody z tzw. innych źródeł należało je wykazać w rocznej deklaracji PIT. Od rozliczenia za 2016 r. sytuacja ulega zmianie – zwolnione z opodatkowania są również zasiłki macierzyńskie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, 1066 i 1217). Zwolnione z opodatkowania są również

·      zasiłki macierzyńskie z ZUS (przyznawane zarówno na starych, jak i nowych zasadach – obowiązujących od 2016 r.),

·      kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1217).

Dofinansowania do przedszkoli, żłobków i innych bez konieczności rozliczeń podatkowych

Nie trzeba ujmować w deklaracji PIT-37 lub PIT-36, a także w PIT-11 czy PIT-8C świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach. Zwolnione z podatku są również świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

·      objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,

·      uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Wyłącznie nadwyżki ponad tę wartość podlegają opodatkowaniu. Powinny one być rozliczone przez pracodawcę i wyszczególnione w informacjach przekazywanych pracownikowi. W przypadku zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowy o pracę, przychodem podlegającym wyszczególnieniu w rocznym PIT jest pełna wartość świadczenia – powyższych zwolnień obowiązujących od 2016 r. nie stosuje się.

Działalność badawczo – rozwojowa –w kosztach podatkowych przedsiębiorcy oraz jako ulga podatkowa

Od rozliczenia za 2016 r. dopuszczalnym jest odliczanie od podstawy opodatkowania do 30% wydatków kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczą lub rozwojową przedsiębiorstw rozliczających się na PIT-36 (podatek według skali) lub PIT-36L (podatek liniowy) lub poprzez CIT-7 (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych). Odliczenie to stosuje się równolegle z wprowadzeniem wydatków do kosztów podatkowych, tzn. podatnik może zarówno zaliczyć całość wydatków kwalifikowanych do kosztów, jak i dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania od 10 do 30% ich wartości.

Przedsiębiorstwa powiązane z nowymi obowiązkami badania wzajemnych transakcji

Obowiązkowym stają się nowe obowiązki badania cen transferowych stosowanych między podmiotami powiązanymi. Znaczną część dokumentacji podatkowej sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, a opisy poszczególnych czynności - w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Podatek jednolity – czyli jedna kwota zamiast trzech danin PIT, ZUS i NFZ?

Znane są już wstępne założenia zmian, mających na celu wprowadzenie jednolitej daniny, pobieranej w miejsce trzech dotychczasowych – podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Podatek jednolity, zawierający w sobie wszystkie trzy daniny oparty zostanie o kilka progów skali podatkowej, a jego wysokość wynosić będzie od 19,5 do 40%.

Termin zastosowania nowych wzorów druków PIT - za 2016 r. od 1 stycznia 2017 roku.

 

Nowe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowe deklaracje stosować można, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2017 r. oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych (np. do korekt dotychczasowych deklaracji, druków i informacji podatkowych). 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA