przejdź do treści
UE
dnia 27.05.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Modlimowo, gmina Płoty

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

1,00

Działka nr 51 stanowi nieruchomość rolną zabudowaną, w skład której wchodzi grunt z wydzielonymi użytkami rolnymi oznaczonymi jako grunty orne RIVb o pow. 0,32 ha, sady S-RIVb o pow. 0,07 ha, grunty rolne zabudowane Br-RIVb o pow. 0,27 ha, pastwiska PsIV o pow. 0,34 ha. Działka jest zabudowana przedwojennymi budynkami: mieszkalnym ( nr porządkowy 12 ) o pow. zabudowy 119 m2 i gospodarczym dla rolnictwa o pow. zabudowy 204 m2 (do generalnego remontu), oraz budynkiem mieszkalnym (nr porządkowy 12A) o pow. zabudowy 85 m2, wzniesionym przez współwłaściciela nieruchomości wspólnej. Budynki przedwojenne znajdują się w bardzo złym stanie użytkowym i technicznym. Zgodnie ze spokojnym stanem korzystania, Skarbowi Państwa przypada do użytkowania ½ budynku mieszkalnego  i gospodarczego, wzniesionych przed 1945 rokiem.

 

SZ1G/00002424/3

Dla obszaru położenia nieruchomości nr 51 obr. Modlimowo nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązującym dokumentem mającym wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego dla wyżej wymienionego obszaru jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującym na dzień dzisiejszy (Uchwała Rady Miejskiej XLIII/327/2021 z dnia 30.11.2021r.) teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. 5.W-9 Granice postulowanych stref zabudowy- strefy zabudowy wielofunkcyjnej.

 

 

 

 

 

 

82 625,00 zł

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Chomętowo, gmina Trzebiatów

 

 

 

 

 

182

 

 

 

 

 

0,30

Działka nr 182 to nieruchomość rolna zabudowana, w jej skład wchodzi grunt z wydzielonym użytkiem rolnym zabudowanym Br-RIVa o pow. 0,30 ha. Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy, obecnie nieużytkowany, w bardzo złym stanie technicznym. Teren działki jest nieogrodzony, intensywnie porośnięty roślinnością, drzewami i krzakami. Przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna.

SZ1G/00000776/1

Dla obszaru położenia nieruchomości nr 182 Chomętowo nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązującym dokumentem mającym wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego dla wyżej wymienionego obszaru jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiatów (Uchwała Nr XLVII/403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 marca 2018 r. Zgodnie z zapisami Studium działka znajduje się w oznaczeniu: RM – tereny wiejskich zespołów zabudowy.

 

 

 

 

 

 

35 200,00 zł

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejsze wykazy wywieszoney zostają na okres 21 dni począwszy od dnia 27 maja 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r.

STAROSTA GRYFICKI

 Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA