przejdź do treści
UE
dnia 05.10.2021 roku

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarząd Powiatu Gryfickiego na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020.1057) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2022 r. na terenie powiatu gryfickiego.

1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w ww. komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:

a) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,

b) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, w terminie do 15 października 2021 r. do godz. 15.00 pocztą tradycyjną lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryficach – pokój 410 – (decyduje data wpływu do urzędu). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

4. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

 

Do pobrania:

- uchwała Zarządu

- formularz zgłoszeniowy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA