przejdź do treści
UE
dnia 12.03.2021 roku

Obniżenie opłaty rocznej za 2021 rok

UWAGA !!!

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art.15ja,art.15jb,15jc,15jca art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), jeżeli jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa i jednocześnie:

1.         przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców,

2.         organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.         podmiotem, o którym mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4.         państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

oraz przed upływem terminu tj. 31 stycznia 2021r, wniosłeś w niepomniejszonej wysokości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, obniżeniu, o kwotę wyliczoną zgodnie z art.15ja, według wzoru :

opłata roczna za 2020r.(cała) : 366 * 293 dni =……

podlega wysokość należnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2021.

Opłatę roczną za rok 2021r. obniża się tym podmiotom, którzy złożą

ZGŁOSZENIE do 31 marca 2021r.

(druk do pobrania), w którym pod odpowiedzialnością karną oświadczą, o :

1.       Nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.

2.       Odnotowaniu spadku obrotów ( odpowiednie oznaczyć pkt. 1 lub 2):

1)       nie mniej niż o15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów wciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31grudnia 2019r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart.15ja pkt1 lub art.15jb pkt1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2)       nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31grudnia 2019r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa wart.15ja pkt1 lub art.15jb pkt1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3.       Wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

4.       uzyskanej o pomocy publicznej związanej z COVID-19 o której mowa w art. 37 ust.5 ustawy z dnia 30kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z2020r. poz.708) na druku. Wersję edytowalną ww. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków można znaleźć na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19264

Do pobrania:

- wniosek zgłoszenia

- załącznik do wniosku zgłoszenia 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA