przejdź do treści
UE
dnia 25.04.2019 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości położonej w Rzęskowie stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 5 – letnią nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rzęskowo, gminie Gryfice

 

Przetarg odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 12:00

w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok. 315)

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o pow. 435 m2, stanowiąca część działki nr 424/8, położonej w obrębie Rzęskowo, gminie Gryfice, dla której Sąd Rejonowy
w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00011446/9. Przedmiot przetargu stanowi drogę dojazdową do działki nr 424/21, obręb Rzęskowo, gmina Gryfice.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia nie jest obciążona

 

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: zieleń
o charakterze krajobrazowym.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto):

1.455,00 zł

Wadium:

200,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 27 maja 2019 r. wadium
w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez Bank PKO BP S.A., w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Osoby dokonujące wpłaty wadium przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i w budynku przy ul. Dworcowej 23 oraz udostępnione na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12 lub telefonicznie pod nr 91-38-42-407.

 

Do pobrania:

- umowa dzierżawy

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA