przejdź do treści
UE
dnia 31.10.2018 roku

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r . poz. 450 z późn. zm.) oraz art.. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018r. poz. 1467)

Zarząd Powiatu Gryfickiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

I.  RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1)        Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Gryfickiego w 2019 roku.

2)        Starosta Gryficki w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m. in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie
z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu gryfickiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie tego powiatu.

a)      Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

b)     Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

c)      Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

 

 

3)   Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

b)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,

c)    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub,

d)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

4)   Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

a)    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

5)      Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

6)    Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3 b. ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

 

Na realizacją zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

 

 

III.  PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

 

O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźń. zm.), która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem
 porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,

 -       profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

 - przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2)  w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b)  posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.

c)  daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:

 -poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego
 dokumentowania,

   -profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

   -przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
 szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego
 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3) O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo od dnia rozwiązania umowy.

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1)                                                                                 Realizacja zadania powinna nastąpić od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

2)                                                                                 Realizacja zadania publicznego będzie przebiegać przez 5 dni w tygodniu (w dni robocze) w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w Gryficach, w każdą środę w Trzebiatowie, w każdy piątek w Brojcach w godzinach od 8.00 do 12.00 przez 4 godzinny dziennie.

3)                                                                                 W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.

4)     Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:

a)      Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),

b)      Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

c)      W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w KRS – statut,

d)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

e)      Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku umowy, o którym mowa w pkt IV ust. 1 pkt. 1 lit. a lub pkt IV ust. 1 pkt 2 lit. a,

f)       Umowy, o których mowa w pkt IV ust. 1 pkt 1 lit. b, lub pkt. IV ust. 1 pkt 2. lit. b,

g)      Pisemne zobowiązania realizacji zadania w sposób, o którym mowa w pkt. IV ust. 1 pkt 1 lit. c, lub pkt IV ust. 1 pkt 2 lit. c,

h)      Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. d, lub pkt. IV ust. 1 pkt 2 pkt lit. d.

i)        Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniających wykonanie zadania,

j)        Informacje o posiadanym zasobie kadrowym, tj. CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie osób, które zostaną zaangażowane do realizacji przedmiotowego zadania,

k)      Pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz wyodrębnionego rachunku dla środków otrzymanych z budżetu powiatu,

l)        Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza ponadto do oferty, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w pkt IV ust. 1 pkt. 2 lit. b.

5)     Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

6)                    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

V.  TERMINY SKAŁADANIA OFERT

 

1)     Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Gryficach przy
ul. Pl. Zwycięstwa 37 (IV piętro) w pokoju nr 410 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Gryfickiego w 2019 r.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

2)     Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

 

VI.             TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKOONYWANIU WYBORY OFERTY:

1)     W celu dokonania oceny złożonych ofert Zarząd Powiatu Gryfickiego powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej.

2)     Termin wyboru ofert: do dnia 01 grudnia 2018 r. może zostać zmieniony w przypadku potrzeby wezwania podmiotu/podmiotów do usunięcia braków, złożenia wyjaśnień, wniesienia poprawek).

3)     Ocena będzie dokonywana przez komisję konkursową na kartach oceny formalnej i merytorycznej.

4)     W przypadku stwierdzenia braków formalnych ocena merytoryczna nie będzie dokonywana, z zastrzeżeniem pkt 5.

5)     Komisja może wezwać Podmiot do usunięcia braków formalnych i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin pod rygorem odrzucenia oferty.

6)     W przypadku oceny merytorycznej przez komisję, komisja może wezwać podmiot do złożenia wyjaśnień, wniesienia poprawek – wyznaczając odpowiedni termin pod rygorem odrzucenia oferty.

7)     Niespełnienie warunków formalnych lub warunków merytorycznych powodować będzie odrzucenie oferty.

8)     Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu opinię co do odrzucenia oferty lub wyboru oferty, unieważnienia postępowania.

9)     Decyzję o unieważnieniu postępowania, odrzuceniu oferty, wyborze oferty, udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gryfickiego.

10)  Zarząd Powiatu Gryfickiego może unieważnić postępowanie konkursowe jeżeli:

a)     nie złożono żadnej oferty,

b)     żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,

11) wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone nie zwłocznie na stronie internetowej www.gryfice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Gryficach

12) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

13)  Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

a)         zgodność oferty z wymogami zawartymi w ogłoszeniu,

b)        możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

c)         ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

d)        jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

e)         wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności,

f)         możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

g)         proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

h)        analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

i)          dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 

Do realizacji zadania zostanie wybrany podmiot, którego oferta została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie ogłoszone wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną
w aktach Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

VII.  UMOWA

 

1)                 Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Gryfickim a uprawnionym podmiotem.

2)         Wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy z Powiatem Gryfickim nie będą refundowane z dotacji.

3)                 W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.

 

VIII.  INFORMACJE O RELIZAJI ZADANIA TEGO SAMEGO RODZAJU

 

Powiat Gryficki realizuje zadnie tego samego rodzaju od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Na realizację tego zadania publicznego przekazano dotację w wysokości 60.725,88 zł.

 

IX.  INFORMACJE KOŃCOWE

 

1)      W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2)      Wszelkie informacje dotyczące otwartego konkursu ofert, można uzyskać pod numerem telefonu 91 38 464 50 wew. 401.

3)      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Gryficki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu Gryfickiego w 2019 r.

 

Do pobrania:

- zobowiązanie do przestrzegania zasad etyki

zobowiązanie do poufności

zobowiązanie do profesjonalnego udzielania pomocy

oświadczenie

oświadczenie o braku przesłanek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA