+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Aktualności powiatowe
Niedziela  20 stycznia 2019  Fabioli, Miły, Sebastiana
z dnia: 2015-02-18

Lokalny Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Gryficach (LPI Gryfice).

 

 

LPI Gryfice obejmuje swoją działalnością obszar powiatów:

 • Goleniowskiego
 • Gryfickiego
 • Kamieńskiego
 • Łobeskiego
 • Miasta Świnoujścia
 •  

  LOKALIZACJA: 

  Siedziba i punkt konsultacyjny Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Gryficach znajduje się przy Placu Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, IV piętro, pokój 431.

   

  Specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzielają kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

  KONTAKT: 

  Specjaliści ds. Funduszy Europejskich

  Tomasz Aniuksztys
  Beata Hryszel

  Magdalena Kamińska

  Karolina Kondzielewska

   

  Lokalny Punkt Informacyjny przy 
  Starostwie Powiatowym w Gryficach
  Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, IV 
  piętro, pokój 431
  tel. 91 384 84 86

  91 384 84 89

  91 384 64 50 wew. 443
  fax 091-38-427-31
  e-mail: 
  lpi@gryfice.pl

   

  Godziny urzędowania

  poniedziałek 7:30 – 17:30

  wtorek – piątek 7:30 – 15:30

   

  ZADANIA LPI: 

  PI świadczy szerokie usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa oraz usługi informacyjne uzupełniające o programach polityki rolnej i rybackiej.

  Wykaz Form świadczenia usług

  1.              Konsultacja bezpośrednia

                - ogólna

                - specjalistyczna

  2.              Konsultacja telefoniczna

  3.              Konsultacja pisemna

  4.              Konsultacja mailowa

  5.              Indywidualna konsultacja u klienta

  6.              Spotkanie informacyjne/szkolenie

  7.              Mobilny Punkt Informacyjny

  1.    Zakres usług świadczonych przez PIFE

  1.1.             Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi w następującym zakresie:

  a.         informowanie o projektach (usługa o charakterze ogólnym),

  b.         informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz ogólne informacje o FE (usługa o charakterze ogólnym),

  c.         konsultacje na etapie przygotowania projektu (usługa o charakterze ogólnym lub specjalistycznym)

  d.         konsultacje na etapie realizacji projektu (usługa o charakterze ogólnym lub specjalistycznym).

   

  1.2.             Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi informacyjne zarówno o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym w odniesieniu do wszystkich Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.

  1.3.             W przypadku Programów Umowy Partnerstwa zarządzanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi informacyjne tylko o charakterze ogólnym.

  1.4.             Usługi o charakterze ogólnym świadczone są przez wszystkich specjalistów zatrudnionych w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, natomiast usługi o charakterze specjalistycznym przez poszczególnych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie pracowników PIFE.

  1.5.             Usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich nie obejmują wypełniania dokumentacji na rzecz klienta przez specjalistów ds. funduszy europejskich.

  1.6.             Charakter przekazywanych informacji ma na celu przedstawienie w uporządkowany sposób i z wiarygodnego źródła informacji na temat FE, jak również przeanalizowanie pomysłu/projektu klienta w odniesieniu do obowiązujących w danym Programie/Działaniu/konkursie zasad, a decyzję o ostatecznych działaniach klienta podejmuje on sam.

  1.7.             Przekazywane przez specjalistę ds. funduszy europejskich informacje opierają się 
  o doświadczenie i wiedzę pracownika sieci PIFE, jednakże nie stanowią wykładni IZ/IP/IW.

  2.  Informowanie nt. możliwości uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków FE

  2.1.             Celem usługi jest ułatwienie zainteresowanym osobom dostępu do informacji nt. możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu.

  2.2.             W zależności od poziomu wiedzy, potrzeb i możliwości klienta, pracownik Punktu musi:

  a.         korzystając z zasobów baz danych projektów FE oraz ogólnodostępnych informacji nt. realizowanych w regionie projektów współfinansowanych z FE, przedstawić klientowi adekwatną do potrzeb, pełną oraz aktualną informację nt. możliwości skorzystania z usług współfinansowanych z FE,

  b.         wskazać klientowi narzędzia do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

  2.3.             Pracownicy Punktu weryfikują aktualność przekazywanych informacji poprzez utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z instytucjami realizującymi projekty z FE, w szczególności w najbardziej  popularnych projektach.

  3.  Informowanie nt. możliwości uzyskania dofinansowania i udzielanie ogólnych informacji o FE

  Celem usługi jest udzielenie klientowi ogólnych informacji o FE, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE i przekazanie klientowi w przystępny i zrozumiały dla niego sposób:

                      i.               informacji nt. możliwości korzystania ze środków w ramach FE,

                     ii.               informacji o konkursach i możliwych źródłach finansowania,

                   iii.               informacji nt. warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania dotacji danych kontaktowych do właściwych instytucji,

                   iv.               w razie potrzeby – ogólnych informacji o systemie wdrażania FE.

  4. Konsultacja na etapie przygotowania projektu

  4.1.             Pomoc przy przygotowywaniu wniosków/projektów jest to proces, w którym specjalista ds. funduszy europejskich pomaga klientowi zidentyfikować kluczowe obszary projektu, a następnie wspólnie z klientem odnieść je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z Funduszy Europejskich. Pomoc zmierza zatem do określenia cech, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt oraz składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Programie/Działaniu.

  4.2.             Pomoc ma charakter skonkretyzowanej porady odnoszącej się do konkretnej sprawy, opartej na danych i materiałach przekazanych przez klienta. Materiały przekazywane przez klienta przed konsultacją obejmują minimum wypełnioną kartę diagnozy.

  4.3.             Zakres usługi obejmuje odniesienie projektu do:

  a.         generalnych zasad obowiązujących przy przygotowaniu projektów dofinansowanych z FE np. rzetelności, gospodarności, celowości, zachowania wysokiej jakości realizowanych działań, użyteczności, efektywności oraz przejrzystości działania,

  b.         kryteriów formalnych, co będzie polegało na poinformowaniu klienta o konieczności spełnienia szeregu warunków decydujących o skierowaniu wniosku do dalszej oceny np. aktualność załączanych zaświadczeń, zgodność z celami Programu i Działania, okres realizacji projektu,

  c.         wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

  d.         odniesienie projektu do kryteriów merytorycznych obowiązujących w danym Programie/Działaniu, w szczególności takich jak: innowacyjność projektu, dobór właściwych wskaźników, niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów, opis grupy docelowej,

  e.         wstępne określenie kwalifikowalności kosztów w odniesieniu do obowiązujących wytycznych,

  f.          udzielenie wsparcia w zakresie metodyki wniosku oraz pracy z generatorem wniosków poprzez objaśnienie instrukcji wypełniania i przygotowania wniosków o dofinansowanie.

  5. Konsultacja na etapie realizacji projektu

  5.1.             Pomoc w realizacji projektu jest procesem, w którym specjalista ds. funduszy europejskich wspiera klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz jego rozliczania. Celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu. Usługa zmierza do uniknięcia potencjalnych zagrożeń dotyczących realizacji projektu oraz procesu jego rozliczenia.

  5.2.             Zakres usługi obejmuje:

  a.         informowanie o procedurach obowiązujących przy ponoszeniu wydatków z Funduszy Europejskich, w szczególności w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności,

  b.         informowanie o zasadach dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,

  c.         informowanie o zasadach archiwizacji dokumentów,

  d.         informowanie o wymogach dotyczących promocji projektów współfinansowanych z FE,

  e.         informowanie o zmianach w dokumentach związanych z realizacją projektu w danym Programie/Działaniu,

  f.          informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu,

  g.         informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, 
  w szczególności zasadach opisywania faktur, rachunków i innych dokumentów równoważnych w odniesieniu do wymogów konkretnego Programu, jego Priorytetu/Działania oraz wniosku o dofinansowanie,

  h.         informowanie o wymogach formalnych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględniania prawidłowej wizualizacji,

  i.           informowanie na temat zasad kontroli projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym o:

                   i.    rodzajach kontroli,

                   ii.   instytucjach uprawnionych do kontroli,

                   iii.  obowiązujących procedurach i terminach kontroli,

                   iv.  sposobach kompletowania i archiwizacji dokumentów.

   


  KONTAKT:

  Tomasz Aniuksztys
  Beata Hryszel

  Magdalena Kamińska

  Karolina Kondzielewska

   

  Lokalny Punkt Informacyjny przy 
  Starostwie Powiatowym w Gryficach
  Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, IV 
  piętro, pokój 431
  tel. 91 384 84 86

  91 384 84 89


  fax 091-38-427-31
  e-mail: lpi@gryfice.pl

   

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

  UE
  < powrót

       Jesteś tutaj: Aktualności powiatowe

      Najważniejsze informacje


            Aktualności powiatowe

            Powiat Gryficki

            Władze starostwa

            Zarząd Powiatu

            Rada Powiatu

            Kontrakt Samorządowy
          2014 - 2020


            Projekty unijne

            Symbole powiatu

      Dla mieszkańców


            Nieodpłatna pomoc prawna

            Gryficka Rega 2017

            Sport

            IMS

            Gimnazjada

            Licealiada

            Z życia szkół...

            Erasmus+ w Chrobrym

            Rozkłady jazdy

            Osobowości powiatu

            e-Kartki

            Ankieta satysfakcji

            Naszym zdaniem...

      Pozostałe informacje


            Przetargi

            Inwestycje Powiatu

            Bezpieczeństwo w Powiecie

            Organizacje pozarządowe

            Fundusze europejskie

            Agroturystyka

            Giełda szukam - oferuję

            Nabór pracowników

            Media

            Archiwum aktualności

  Aktywni Samodzielni

  Polecamy

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zgoda
  Powiat Gryficki realizuje projekty:

  "Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
  w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
  Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
  Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

  "Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
  Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
  Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
  Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
  Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
  "Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

  "Inwestujemy w waszą przyszłość"


  Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
  wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych