+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Aktualności powiatowe
Wtorek  22 stycznia 2019  Dominiki, Mateusza, Wincentego
z dnia: 2015-03-12

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca..."

Gryfice, dn. 12.03.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1, zapraszamy do złożenia ofert na wykonania zamówienia.

 

I.                    Zamawiający:

Powiat Gryficki

siedziba: 72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

tel. 913846450 w.444,

adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl

 

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1

2.       Tablica, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na zadania promocyjne.

Wytyczne:

- format 0,7m x 0,9 m

- materiał PCV

- ilość 1 sztuka

- opracowanie graficzne - grafika zaakceptowana przez Zamawiającego

- tekst na tablicę dostarczy Zamawiający

 

 

 

 

 

III.                Termin wykonania zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia do 01.04.2015r.

 

IV.                Sposób przygotowania ofert

1.    Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.

2.    Ofertę sporządza się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

3.    Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta - tablica informacyjna".

6.    Odrzuceniu podlegają oferty:

1.    niekompletne i zawierające braki formalne,

2.    złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,

3.    stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

V.                  Sposób miejsce oraz termin złożenia ofert

Oferty należy składać  do 20.03.2015 r. do godz. 13.00, w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego p.426.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI.                Procedura i kryteria oceny ofert

1.       Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2.       Kryterium oceny ofert: najniższa cena - waga 100%

3.       Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu będzie zawierała najniższą cenę.

 

VII.              Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

VIII.            Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

 

 

 

 

Starosta Gryficki

 

 

  Kazimierz Sać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

..............................                                                                                     Miejscowość, data

Pieczęć wykonawcy (jeżeli dotyczy)     

 

 

 

 

OFERTA

 

Powiat Gryficki
72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa              ...................................................................................................................................

Adres               .....................................................................................................................................

tel./fax             ...........................................    e-mail .................................................................................

NIP                   ....................................................................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi dot. projektu „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1;

Oferuję wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu całości zamówienia oraz na warunkach płatności określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym:

za cenę ............... zł brutto (słownie: ..............................................................) ,

 

 

Termin realizacji zamówienia: ..............................................................

 

 

 

.................................                                                            .........................................................

Miejscowość i  data                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 
< powrót

     Jesteś tutaj: Aktualności powiatowe

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych