przejdź do treści
UE
dnia 12.03.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca..."

Gryfice, dn. 12.03.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1, zapraszamy do złożenia ofert na wykonania zamówienia.

 

I.                    Zamawiający:

Powiat Gryficki

siedziba: 72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

tel. 913846450 w.444,

adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl

 

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie tablicy informacyjnej w ramach projektu „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1

2.       Tablica, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na zadania promocyjne.

Wytyczne:

- format 0,7m x 0,9 m

- materiał PCV

- ilość 1 sztuka

- opracowanie graficzne - grafika zaakceptowana przez Zamawiającego

- tekst na tablicę dostarczy Zamawiający

 

 

 

 

 

III.                Termin wykonania zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia do 01.04.2015r.

 

IV.                Sposób przygotowania ofert

1.    Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.

2.    Ofertę sporządza się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

3.    Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta - tablica informacyjna".

6.    Odrzuceniu podlegają oferty:

1.    niekompletne i zawierające braki formalne,

2.    złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,

3.    stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

V.                  Sposób miejsce oraz termin złożenia ofert

Oferty należy składać  do 20.03.2015 r. do godz. 13.00, w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego p.426.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI.                Procedura i kryteria oceny ofert

1.       Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2.       Kryterium oceny ofert: najniższa cena - waga 100%

3.       Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu będzie zawierała najniższą cenę.

 

VII.              Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

VIII.            Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

 

 

 

 

Starosta Gryficki

 

 

  Kazimierz Sać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

..............................                                                                                     Miejscowość, data

Pieczęć wykonawcy (jeżeli dotyczy)     

 

 

 

 

OFERTA

 

Powiat Gryficki
72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa              ...................................................................................................................................

Adres               .....................................................................................................................................

tel./fax             ...........................................    e-mail .................................................................................

NIP                   ....................................................................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi dot. projektu „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1;

Oferuję wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu całości zamówienia oraz na warunkach płatności określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym:

za cenę ............... zł brutto (słownie: ..............................................................) ,

 

 

Termin realizacji zamówienia: ..............................................................

 

 

 

.................................                                                            .........................................................

Miejscowość i  data                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA