+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Multimedia    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Aktualności powiatowe
Środa  16 stycznia 2019  Mascelego, Walerii, Włodzimierza
z dnia: 2015-03-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca - optymalizacja

 

 

Gryfice, dn. 12.03.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1, zapraszamy do złożenia ofert na wykonania zamówienia.

 

I.                    Zamawiający:

Powiat Gryficki

siedziba: 72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

tel. 913846450 w.444,

adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl

 

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1

2.       Materiały promocyjne, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na zadania promocyjne.

Wytyczne:

- długopis - 1000 szt.

- smycz - 1000 szt.

- opaska odblaskowa - 1000 szt.

- ulotka składana - 500 szt.

- opracowanie graficzne - grafika zaakceptowana przez Zamawiającego

- treść  ulotki dostarczy Zamawiający

 

 

 

 

 

III.                Termin wykonania zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2015r.

 

IV.                Sposób przygotowania ofert

1.    Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego zapytania.

2.    Ofertę sporządza się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

3.    Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji).

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta - materiały promocyjne".

6.    Odrzuceniu podlegają oferty:

1.    niekompletne i zawierające braki formalne,

2.    złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie,

3.    stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

V.                  Sposób miejsce oraz termin złożenia ofert

Oferty należy składać  do 20.03.2015 r. do godz. 13.00, w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego p.426.

O dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI.                Procedura i kryteria oceny ofert

1.       Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2.       Kryterium oceny ofert: najniższa cena - waga 100%

3.       Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu będzie zawierała najniższą cenę.

 

VII.              Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

VIII.            Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 - wzór oferty

 

 

 

 

 

Starosta Gryficki

 

 

  Kazimierz Sać
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

..............................                                                                                     Miejscowość, data

Pieczęć wykonawcy (jeżeli dotyczy)     

 

 

 

 

OFERTA

 

Powiat Gryficki
72 - 300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa              ...................................................................................................................................

Adres               .....................................................................................................................................

tel./fax             ...........................................    e-mail .................................................................................

NIP                   ....................................................................................................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi dot. projektu  „Energia ze słońca - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w Hali Sportowej Gryf Arena w Gryficach, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 4.1;

Oferuję wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu całości zamówienia oraz na warunkach płatności określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym:

za cenę ............... zł brutto (słownie: ..............................................................) ,

 

 

Termin realizacji zamówienia: ..............................................................

 

 

 

.................................                                                            .........................................................

Miejscowość i  data                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< powrót

     Jesteś tutaj: Aktualności powiatowe

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych